Mesto Bratislava – Cities4CSR

Názov projektu:

Cities4CSR – Cities for Corporate Social Responsibility OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Bratislava (Slovensko)
Trvanie projektu: september 2019 – marec 2022
Vedúci partner: Miláno (Taliansko)

O projekte

Sieť pre akčné plánovanie „Cities4CSR – Cities for Corporate Social Responsibility“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT III v programovom období 2014 – 2020. Projekt vychádza z predpokladu, že spoločenská zodpovednosť firiem ponúka množstvo príležitostí
pre mestá v oblasti zlepšenia stratégií, miestnych plánov, využitia hodnoty partnerstiev
so súkromným sektorom a s príslušnými zainteresovanými stranami na miestnej úrovni.

Cieľom medzinárodnej spolupráce siete pre akčné plánovanie „Cities4CSR“ je vzájomná
výmena skúseností v oblasti problematiky spoločenskej zodpovednosti firiem. Každý partner bude preverovať, či a ako by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v iných mestách. Zároveň táto medzinárodná diskusia poskytne podnety pre jednotlivé zúčastnené mestá o nových výzvach a trendoch.
Výsledkom projektu budú miestne akčné plány, ktoré nastavia efektívnejšie a presne cielené opatrenia na vytvorenie nových spôsobov a nástrojov, ako posilniť kapacity všetkých miestnych aktérov tak, aby sa zlepšila spolupráca medzi mestom, podnikmi a občianskou spoločnosťou
v prospech udržateľného mestského rozvoja.

Vedúcim partnerom tejto siete je mesto Miláno (Taliansko), ktoré spolupracuje, vymieňa si skúsenosti a osvedčené postupy pri hľadaní nových udržateľných riešení s Hlavným mestom Slovenskej republiky – Bratislavou a s ďalšími ôsmimi európskymi mestami:

Miláno Taliansko
Sofia Bulharsko
Vraca Bulharsko
Molina de Segura Španielsko
Nantes Metropole Francúzsko
Rijeka Chorvátsko
Budaörs Maďarsko
Kekava County Lotyšsko
Guimarães Portugalsko
Bratislava Slovensko


Hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava ako jeden z 10 projektových partnerov siete pre akčné plánovanie „Cities4CSR“

Hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava v sídelnom systéme Slovenskej republiky predstavuje centrum najvyššieho významu. Je to hlavne z dôvodu funkcie hlavného mesta,
ale aj na základe historického vývoja a lokalizácie zariadení celoštátneho významu, keďže väčšina dôležitých inštitúcií, organizácií, spoločností, malých a stredných podnikov má sídlo práve tu.  Väčšina ľudí v Bratislave je zamestnaných v odvetví služieb, ktoré zahŕňajú obchod, informačné a komunikačné technológie (IKT) a cestovný ruch, ďalej nasleduje automobilový priemysel, petrochemický priemysel, elektrotechnický priemysel a bankovníctvo, pričom tieto odvetvia sa považujú za kľúčové. Napriek pozitívnym efektom pretrvávajú v meste Bratislave určité slabiny v niektorých aspektoch trhu práce, kvality životného prostredia, infraštruktúry a verejnej správy. Tieto slabiny prinútili miestnu samosprávu zamyslieť sa nad otázkou spoločenskej zodpovednosti inštitúcií, organizácií, spoločností a podnikov. Títo potenciálni partneri mesta
by mohli dobrovoľne integrovať sociálne a environmentálne záujmy do svojich hlavných obchodných operácií, a tak docieliť kvalitnejšie životné prostredie pre obyvateľov mesta Bratislavy.


Aký je cieľ Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy v sieti pre akčné plánovanie „Cities4CSR“?

Sieť pre akčné plánovanie „Cities4CSR“ poskytla možnosť mestu Bratislave zamyslieť sa, ako zlepšiť súčasný stav a  pridanú hodnotu aktivít, ktoré sa na miestnej úrovni uskutočňujú v rámci napĺňania princípu spoločenskej zodpovednosti podnikov, tzv. mestskej sociálnej zodpovednosti. V podmienkach samosprávy je mesto Bratislava jedinečné a mohlo by sa stať modelovým mestom na Slovensku. Očakáva sa, že takto sa podporia procesy regenerácie mesta, sociálnych inovácií – osobitne s dôrazom na životné prostredie a vo všeobecnosti sa budú efektívnejšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby.Vďaka programu URBACT mesto Bratislava participatívnou metódou vytvorí miestny akčný plán, ktorý by bol zároveň súčasťou
stratégie BA2030. Záujem mesta Bratislavy o podporu aktivít „spoločenskej zodpovednosti podnikov“ − CSR môže zainteresovaným stranám a občanom ukázať, že mesto Bratislava chce zvýšiť spoluprácu s podnikmi a občianskou spoločnosťou v konkrétnych otázkach zlepšovania kvality mestského života, ktoré budú v prospech udržateľného mestského rozvoja.


Ambíciou Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy by mali byť nasledovné opatrenia:

  • zlepšenie verejných priestranstiev,
  • starostlivosť o stromy – revízia zelene + aktivita výsadby 10 000 stromov,
  • charta diverzity „Za pekné pondelky“ – proti predsudkom na pracovisku,
  • vstupy od operátorov do digitálnej mapy mesta,
  • platforma CSR − jednotné kontaktné miesto na webovej stránke mesta Bratislavy,
  • verejné a zelené verejné obstarávanie,
  • sociálne témy.


V akej fáze sa nachádza sieť pre akčné plánovanie „Cities4CSR“ a Hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava? 

Fáza 1
Mesto Bratislava a projektoví partneri siete pre akčné plánovanie sa nachádzali v prvej fáze projektu od 2. septembra 2019 do 2. marca 2020. Počas prvej fázy mesto Bratislava uskutočnilo pilotné stretnutie miestnych aktérov: Nadácie Pontis, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a spoločností, ktoré sa aktívne zapájajú do CSR aktivít. Účastníci stretnutia sa podieľali na analýze súčasného stavu, identifikácii výziev a potrieb
a formulácii opatrení, ktoré by zlepšili kvalitu mestského života.

Fáza 2
Dňa 7. mája 2020 Monitorovací výbor operačného programu URBACT schválil pokračovanie projektu „Cities4CSR“ do druhej fázy. Mesto Bratislava a projektoví partneri siete pre akčné plánovanie sa v súčasnosti nachádzajú v druhej fáze projektu, v ktorej mestá budú  navrhovať miestne akčné plány pre budúcu implementáciu. Druhá fáza je nová v tom, že mestá testujú pilotné akcie, experimentujú s novými nápadmi a benefitujú zo sieťových výmen.


Kde môžete získať ďalšie informácie o sieti pre akčné plánovanie „Cities4CSR“?