CZ&SK iniciatíva OnStage

Názov projektu:

CZ&SK INICIATÍVA NA PRENOS PRÍKLADU DOBREJ PRAXE

Európska únia už pred takmer 20 rokmi predstavila operačný program URBACT,
ktorého hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja v mestách prostredníctvom vytvárania podmienok na spoločné hľadanie riešení na aktuálne urbánne výzvy, výmenu skúseností a vzájomné zdieľanie osvedčených postupov. V programovom období 2014 – 2020 operačný program URBACT III predstavil pilotné národné iniciatívy, ktoré umožňujú prenos príkladu dobrej praxe do miest lokalizovaných v tej istej krajine. Spomedzi konkurencie naprieč celou Európou bola CZ&SK iniciatíva na prenos príkladu dobrej praxe OnStage spoločne s ďalšími 4 iniciatívami z Talianska, Írska, Slovinska a Estónka schválená Monitorovacím výborom operačného programu URBACT III dňa 9. marca 2021.


Operačný program URBACT III v programovom období 2014 – 2020 vyhlásil výzvu na predkladanie návrhov pre implementáciu národných iniciatív, ktoré umožňujú prenos príkladu dobrej praxe do miest lokalizovaných v tej istej krajine a v národných jazykoch. Táto novinka, ktorá sa odlišuje od štandardných výziev a fungovania operačného programu URBACT III, vychádza z predpokladu, že medzinárodné programy nemusia byť vždy zložité a mali by byť prístupnejšie aj pre menšie mestá, ktoré nemajú dostatok personálnych kapacít a tím s expertnou znalosťou témy a anglického jazyka. V reakcii na vyhlásenú výzvu schválil Monitorovací výbor operačného programu URBACT III dňa 9. marca 2021 implementáciu 5 iniciatív z celkového počtu 17 prijatých žiadostí z členských štátov EÚ. Medzi týmito 5 iniciatívami sa nachádza aj CZ&SK iniciatíva na prenos príkladu dobrej praxe OnStage.


CZ&SK iniciatíva na prenos príkladu dobrej praxe OnStage

V súčasnosti existuje mnoho spôsobov, ako riešiť sociálnu segregáciu v mestských oblastiach, no v konečnom dôsledku si každé mesto musí zvoliť svoju vlastnú cestu, ako sa vyrovnať s riešením tejto výzvy. CZ&SK iniciatíva na prenos príkladu dobrej praxe čerpá zo skúseností mesta Brno, ktoré vďaka participácii v medzinárodnej sieti operačného programu URBACT OnStage – Music School for Social Change aplikovalo unikátnu metódu pre integráciu študentov zo sociálne vylúčených oblastí realizovanú prostredníctvom skupinovej výučby hudby a scénického umenia na školách, ktoré sú lokalizované v znevýhodnených oblastiach. Implementácia hudobnovzdelávacích programov v meste Brno prebiehala na vybraných dvoch základných školách a jednej materskej škole, ktoré sú lokalizované v znevýhodnených oblastiach na báze nie takej tradičnej metódy skupinovej výučby hudby a scénického umenia v kontraste s individuálnou výučbou, ktorá prebieha na základných umeleckých školách. Príklad dobrej praxe OnStage a prístup mesta Brno sa preukázal ako úspešná prax a efektívny nástroj spoločenskej zmeny, a práve preto sa mesto Brno rozhodlo podeliť o svoje skúsenosti, know-how a príklad dobrej praxe a odovzdať ho ďalším českým a slovenským mestám, ktoré prejavili záujem a nemali predchádzajúce skúsenosti s operačným programom URBACT III.

Ukážka skupinovej výučby na ZŠ a MŠ Nám. 28 října 22 v meste Brno, Zdroj: Matúš Žák

Záverečné podujatie medzinárodnej siete OnStage
Zdroj: URBACT


Zapojené mestá

Mesto Brno počas obdobia 18 mesiacov prevezme úlohu vedúceho partnera a zaväzuje sa odovzdať príklad dobrej praxe OnStage ďalším 3 českým a 4 slovenským mestám. Okrem toho mesto Brno bude sprevádzať zapojené mestá v procese prenosu a prispôsobenia príkladu dobrej praxe OnStage do ich lokálnych podmienok a poskytovať im expertnú podporu.

Česká republika:

  • mesto Plzeň,
  • mesto Neratovice,
  • mesto Broumov.

Slovenská republika:

  • mesto Trenčín,
  • mesto Nitra,
  • mesto Banská Bystrica,
  • mesto Lučenec.

Na prenose príkladu dobrej praxe OnStage so zapojenými mestami spolupracujú českí a slovenskí experti, pracovníci z URBACT – Českého kontaktného miesta (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a URBACT – Slovenského kontaktného miesta (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a Sekretariát operačného programu URBACT.


Harmonogram

V úvode implementácie CZ&SK iniciatívy na prenos príkladu dobrej praxe OnStage sa všetky zapojené mestá za pomoci URBACT – Českého kontaktného miesta, URBACT – Slovenského kontaktného miesta, mesta Brno a URBACT expertov dňa 28. júna 2021 zúčastnili na úvodnom online medzinárodnom stretnutí, ktorého cieľom bolo zdieľanie skúseností a know-how zo strany mesta Brno, predstavenie príkladu dobrej praxe a už realizovaných aktivít. Po úvodnom online medzinárodnom stretnutí prebiehali prvé študijné návštevy realizované vo všetkých zapojených mestách a školenia slúžiace na prenos príkladu dobrej praxe. V rámci projektu si každé zapojené mesto vytvára miestnu skupinu URBACT, ktorá združuje miestne zainteresované subjekty, vytvára partnerstvá s lokálnymi úradmi, základnými školami, základnými umeleckými školami, mimovládnymi organizáciami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou s cieľom všetky medzinárodné skúsenosti preniesť a adaptovať do lokálnych podmienok.

Prvé fyzické medzinárodné stretnutie miest zapojených do CZ&SK iniciatívy sa uskutočnilo v meste Brno dňa 11. – 12. novembra 2021 s cieľom predstaviť zapojeným mestám inovatívny vzdelávací prístup EL SISTEMA, predstaviť príklad dobrej praxe a umožniť mestám navštíviť vzdelávacie programy určené pre žiakov zo sociálne vylúčených oblastí. Miestne skupiny URBACT budú v prvej polovici roka 2022 v spolupráci s URBACT expertmi pripravovať pilotné programy pre študentov vo vybraných školách. Samotné spustenie týchto programov je naplánované od septembra 2022 so začiatkom školského roka. Výstupom CZ&SK Iniciatívy na prenos príkladu dobrej praxe OnStage bude „transfer plan“, ktorý nastaví proces prenosu príkladu dobrej praxe OnStage do jednotlivých zapojených miest, nastaví efektívne a presne cielené opatrenie na vytvorenie nových spôsobov a nástrojov, ako zlepšiť súčasný stav sociálnej inklúzie, ako zlepšiť kapacity všetkých zainteresovaných aktérov, tak aby sa zlepšila spolupráca medzi mestom, základnými školami, základnými umeleckými školami, neziskovými organizáciami a občianskou spoločnosťou v prospech udržateľného mestského rozvoja. Vzhľadom na to, že plánované ukončenie iniciatívy je datované na december 2022, očakáva sa, že činnosti na miestnej úrovni budú pokračovať aj po ukončení CZ&SK iniciatívy a podpory zo strany operačného programu URBACT.


Kde môžete získať ďalšie informácie o CZ&SK Iniciatíve ?