CityCentreDoctor

Názov projektu:

CityCentreDoctor – Revitalising city centres of smaller cities OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Heerlen (Holandsko)
Počet obyvateľov: 86 833
Trvanie projektu: jún 2016 – marec 2018


Ako obyvatelia a podnikatelia vdýchli život centru mesta


Mnoho obyvateľov mesta Heerlen na juhu Holandska sa nazdávalo, že ich mesto by uvítalo zmenu. Nevedeli však, ako to docieliť. Zapojením sa do siete URBACT získalo mesto potrebné inšpirácie a skúsenosti a veci sa pohli k lepšiemu.Výzva: obnova centra mesta v Heerlen

Heerlen sa nachádza na juhovýchode Holandska, neďaleko miest Aachen a Maastricht. V minulosti bolo mesto prosperujúcim strediskom uhoľného priemyslu. Zatvorením baní nastala nepriaznivá hospodárska situácia. Zmena nastala až v posledných desaťročiach, a to investíciami do kultúrneho sektora a rastúceho odvetvia služieb. Čo sa týka obnovy mesta, Heerlen zaujal aktívny postoj: v roku 2013 rozbehli projekt s názvom Heerlen Mijn Stad (v preklade Heerlen, moje mesto), ktorého cieľom bolo zvýšiť atraktivitu mesta spoluprácou rôznych zainteresovaných subjektov.

Zapojením sa do siete URBACT CityCentreDoctor Network začalo mesto aktívne konať a zároveň podporilo účasť obyvateľov na týchto aktivitách. V roku 2016 na podnet členov projektu Heerlen Mijn Stad bola založená miestna skupina URBACT, ktorá vykonala dôkladnú analýzu mesta a prieskum medzi obyvateľmi. Identifikovali sa hlavné výzvy a ciele: obyvatelia videli nedostatky najmä v neexistencii súdržného a kompaktného centra činností mesta; nevyužívali sa neobývané nehnuteľnosti; vhodné by bolo zlepšiť potenciál verejnej sféry a zvýšiť počet miest s veľkým podielom zelene, ktoré by slúžili na voľnočasové aktivity obyvateľov.

Mesto spolu s miestnymi zainteresovanými subjektmi stanovilo 26 cieľov slúžiacich na podporu zmien, napr. možnosť využívať neobývané budovy odvetviami kreatívneho priemyslu; preprojektovať námestia; zvýšiť podiel zelene; obnoviť fasády budov; podporiť street art a celoročné verejnéh podujatia; investovať do „mestského laboratória“. Na plnení týchto cieľov sa podieľala miestna skupina URBACT.


Testovanie zmeny s hotelom Park Urbana

Heerlen s podporou siete CityCentreDoctor vytvoril krátkodobé prototypy alebo beta verzie, pomocou ktorých testoval potenciálne vlastnosti integrovaného akčného plánu. Najvýznamnejším bol v lete 2017 hotel Park Urbana. Inšpirácie čerpala miestna skupina
od partnerských miest zapojených do siete CityCentreDoctor, a to od španielskeho mesta Medina del Campo, francúzskeho mesta Nort-sur-Erdre a talianskeho mesta San Donà di Piave. Miestna skupina pri tom využívala trhový nástroj na generovanie nápadov na projekty, vyvinutý v meste Nort-sur-Erdre.

Hotel Park Urbana sa spolu s parkom nachádza v centre mesta na „de Vijf Pleintjes“ (Päť námestí). Projekt koordinovaný miestnou skupinou URBACT v spolupráci s okolitými podnikmi prilákal davy ľudí. K dispozícii bol priestor s dostatkom zelene, reštauráciou, piano barom, nočným klubom, priestor so špeciálnymi stanmi na trávenie voľného času a s wellness aktivitami. Pozitívna spätná väzba si vyžiadala vznik oficiálnej nadácie zaoberajúcej sa obnovou verejných priestranstiev. V mene obyvateľov a miestnych podnikov bol primátorovi Aldermanovi predložený „ambiciózny dokument“, požadujúci trvalé zvýšenie podielu zelene  vo Vijf Pleintjes, pričom primátor prisľúbil splnenie týchto požiadaviek.

Ako vyplýva z hodnotení, od vstupu mesta do siete CityCentreDoctor je v centre vyšší podiel zelene a viac ľudí využíva verejné priestranstvá. „Tento rok sa spolu s mladými športovcami zameriame na možnosti vykonávania mestských športov na verejnom priestranstve,“ hovorí Richard van Beek, projektový manažér Urban Experience pre Heerlen. Zvýšila sa angažovanosť a účasť zainteresovaných subjektov, ako aj mestská hrdosť. Heerlen prezentovalo svoje skúsenosti na rôznych konferenciách a získalo hodnotenie URBACT osvedčená prax na podporu street artu. Hlavnou výzvou je zachovanie dynamiky a politickej vôle spoločnosti a zabezpečenie finančných prostriedkov. Okrem pravidelných stretnutí plánuje miestna skupina každoročné návštevy iných miest, ktoré slúžia ako vhodná inšpirácia.


Poznatky z partnerských miest

Pri výmene poznatkov zohrávajú dôležitú úlohu návštevy partnerských miest. „Pri každej návšteve sme v rámci prechádzky sledovali rôzne oblasti záujmu a zároveň sme ich konfrontovali s výzvami,“ hovorí Yvette Petit, koordinátorka miestnej skupiny URBACT. „Spoločnými silami sa nám podarilo nájsť riešenie.“

Od portugalského mesta Amarante získal Heerlen poznatky o dôležitosti zvyšovania podielu zelene na verejných priestranstvách, čím sa vytvárajú živšie mestá a zároveň odolnejšie voči podnebiu. Španielske mesto Medina del Campo vnuklo Heerlenu nápad na využitie neobývaných budov v meste, ktoré by mohli slúžiť podnikateľom z oblasti kreatívneho priemyslu. Do roku 2017 sa takýmto spôsobom podarilo využiť až 5 000 m2 plochy neobývaných budov.

Rovnako dôležité sú aj návštevy partnerských miest v meste Heerlen, ktorými získali množstvo nových nápadov. „Ich spätná väzba hrala dôležitú úlohu pri stanovení našich cieľov,“ vysvetľuje člen miestnej skupiny Douwe Dijkstra a líder Heerlen Mijn Stad Business Group.


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „CityCentreDoctor“?