Mesto Banská Štiavnica – VolunteeringCities+

Názov projektu:

VolunteeringCities+  from compassion to action
OP URBACT III (2014 – 2020)Miesto: Banská Štiavnica (Slovensko)
Trvanie projektu: jún 2021 – december 2022
Vedúci partner: Athienou (Cyprus)


O projekte

Transferová sieť „VolunteeringCities+ connect cities, from compassion to action“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT III v programovom období 2014 – 2020. Projekt vychádza z predpokladu, že prekonanie tradičného prístupu riadenia „zhora nadol“ a začlenenie dobrovoľníctva ako prístupu môže mať pozitívny efekt na riešenie problematiky sociálneho vylúčenia a chudoby na komunitnej úrovni.

Cieľom medzinárodnej spolupráce transferovej siete „VolunteeringCities+“ je prenos a opätovné použitie príkladu dobrej praxe, ktorý už dosiahol výsledky v meste Athienou a následná adaptácia do prostredia miest, ktoré sa zapojili do siete. Každý partner bude preverovať či a ako by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v meste Athienou. Zároveň táto medzinárodná diskusia poskytne podnety pre jednotlivé zúčastnené mestá o nových výzvach a trendoch. Výsledkom tejto prenosovej siete je prenos dobrej praxe do zapojených miest, nastavenie efektívnejších a presne cielených opatrení na zlepšenie medzigeneračnej spolupráce a organizácie dobrovoľníckych činností – „zdola nahor“, kde dobrovoľníci môžu rozhodovať a realizovať činnosti podľa vlastnej potreby.

Vedúcim partnerom tejto siete je mesto Athienou (Cyprus), ktoré spolupracuje, vymieňa si skúsenosti a zabezpečuje prenos príkladu dobrej praxe do mesta Banská Štiavnica a do ďalších troch európskych miest:

Athienou Cyprus
Vilāni/Rēzekne Lotyšsko
Agia Grécko
Aljustrel Portugalsko
Banská Štiavnica Slovensko


Mesto Banská Štiavnica ako jeden z 5 projektových partnerov transferovej siete „VolunteeringCities+“

Mesto Banská Štiavnica je historické banícke mesto, ktoré v roku 1993 bolo zapísané ako lokalita svetového dedičstva do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Hoci mesto bolo v minulosti priemyselne rozvinuté, po úpadku baníctva sa transformovalo na destináciu cestovného ruchu a v súčasnosti je jedno z najnavštevovanejších miest na Slovensku. V meste s 9 628 obyvateľmi sídli niekoľko inštitúcií a škôl, ale obyvatelia sú väčšinou zamestnaní v prevádzkach cestovného ruchu alebo dochádzajú za prácou do väčších okolitých miest. Ako iné mestá na Slovensku, aj Banská Štiavnica čelí starnutiu obyvateľstva a problematike odchodu mladých ľudí za prácou do iných miest alebo do zahraničia. Transferová sieť VolunteeringCities+ rieši problém spoločenského vylúčenia a chudoby na komunitnej úrovni prostredníctvom dobrovoľníctva, pričom táto téma je v meste Banská Štiavnica rozšírená, ale málo propagovaná.


Aký je hlavný cieľ mesta Banská Štiavnica v transferovej sieti „VolunteeringCities+“

Hlavným cieľom mesta Banská Štiavnica v rámci účasti v sieti „VolunteeringCities“ je získanie dobrej praxe z ostatných štátov v oblasti problematiky spoločenského vylúčenia a chudoby na komunitnej úrovni a jej riešenie prostredníctvom dobrovoľníctva. Prostredníctvom siete by chcelo mesto Banská Štiavnica získať nové skúsenosti z iných európskych miest, detailne analyzovať existujúcu situáciu, skvalitniť a uľahčiť život občanom a návštevníkom mesta, diskutovať o téme dobrovoľníctva s členmi miestnej skupiny URBACT, relevantnými organizáciami a inými dotknutými skupinami. Viaceré inštitúcie či jednotlivci organizujú rôzne dobrovoľnícke činnosti v meste Banská Štiavnica, ktoré pomáhajú ľudom v núdzi alebo nadväzujú na medzigeneračnú spoluprácu, napríklad aj v oblasti ochrany životného prostredia. Chýbala však koordinácia dobrovoľníkov. V rámci projektu bola vytvorená miestna skupina URBACT, ktorá je zložená zo zástupcov materských, základných a stredných škôl, riaditeľov rôznych organizácií a inštitúcií. Dôraz sa kladie na medzigeneračnú spoluprácu, v rámci ktorej rôzne vekové skupiny dobrovoľníkov spolupracujú na udržateľnom zvyšovaní kvality života v miestnej komunite. 


Ambíciou mesta Banská Bystrica je pripraviť nasledovné opatrenia:

  • participatívne vládnutie s cieľom dosiahnuť koordináciu dobrovoľníckych činností a zvýšiť participatívne mechanizmy, 
  • rozšírenie medzigeneračnej spolupráce s cieľom zvýšiť aktivity s mladými a staršími ľuďmi,
  • aktivizácia dobrovoľníkov, ktorého cieľom je prilákať mladých ľudí k dobrovoľníctvu a zvýšiť ich účasť v komunite,
  • spoločenská zodpovednosť podnikateľov, ktorej  cieľom je zvýšiť zapojenie spoločnosti do dobrovoľníctva prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti. 

Pre potreby úspešného prenosu týchto prvkov bol v projekte vypracovaný plán prenosu, rozdelený do troch fáz – pochopenie príkladu dobrej praxe, adaptácia a informovanie o výsledkoch. 

Vďaka skúsenostiam a dobrej praxe mesta Athienou zapojené mestá sa zúčastnili na medzinárodnej výmene a vzdelávacom procese týkajúcom sa zlepšenia riešení súčasných spoločenských výziev pomocou dobrovoľníctva. Idea, ako ľudia pomáhajú ľudom meniť životy, občas naráža na bariéry. Väčšina ľudí chce pracovať za finančný profit. Dobrovoľníctvo nie je súčasťou našej kultúry, chýbajú tiež administratívne kapacity pri koordinácii dobrovoľníkov. Projekt VolunteeringCities+ v meste Banská Štiavnica pomáha inšpirovať sa navzájom, vymieňať si skúsenosti a nápady, budovať spoločenskú súdržnosť. Propagácia dobrovoľníckych aktivít zvyšuje záujem obyvateľov o dobrovoľnícku prácu. Dobrovoľníctvo je kľúčom pre naše spoločenstvá. Môžeme dosiahnuť veľké veci, keď budeme pre naše mestá pracovať spolu.


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „VolunteeringCities+“?