2nd Chance

Názov projektu:

2nd Chance Revitalisation of the sleeping giants OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Neapol (Taliansko)
Počet obyvateľov: 983 755
Trvanie projektu: jún 2016 – apríl 2018

Keď miestni prebudili veľké prázdne budovy


V roku 2015, v snahe nájsť spôsoby, ako znovu využívať veľké opustené stavebné komplexy v meste, Neapol inicioval sieť URBACT 2nd Chance (Druhá šanca), v ktorej
sa stretlo ďalších desať miest EÚ. Vďaka tejto skúsenosti dostal nový život komplex Santissma Trinità delle Monache, opustená vojenská nemocnica v centre mesta.Komplex Santissma Trinità delle Monache, ktorý sa rozkladá na ploche 25 000 m2, čo je plocha troch futbalových ihrísk, mal byť sprístupnený. Nebola to jednoduchá úloha, keďže – na rozdiel od iných budov v sieti 2nd Chance – sú budovy zapísané ako historické pamiatky. Komplex bol založený v 17. storočí ako konvent a po napoleonskom vpáde do južného Talianska premenený na vojenskú nemocnicu.


Plánovanie prvých krokov a činy

Po vstupe do siete 2nd Chance Neapol vytvoril skupinu miestnych zainteresovaných strán (miestna skupina URBACT), aby definoval prvé kroky a aktivity. V septembri 2016 koordinátor miestnej skupiny, ktorý je súčasťou samosprávy mesta, uverejnil verejnú výzvu na webovej stránke rady mesta Neapol na predloženie návrhov, ako by sa stavebný komplex mohol využiť. 43 skupín vyjadrilo záujem predstavením projektov, predstáv alebo návrhov dočasného využitia. Táto výzva na predloženie nápadov bola odvážnym krokom, ktorým sa získali nové idey
na potenciálne využitie a zároveň sa uskutočnili výskumy študentov miestnych architektonických škôl. Výzva poskytla tiež najširšie možné pokrytie nápadov na reaktiváciu obrovského miesta, ktoré mohlo uspokojiť rôzne potreby. Pokiaľ ide o vytvorenie miestnej skupiny URBACT, koordinátorka tejto skupiny Roberta Nicchia hovorí: „50 % tvorili občania a iní predstavitelia združení, mimovládnych organizácií, sociálnych podnikov pôsobiacich v susedstve komplexu a bola medzi nimi aj fakulta architektúry neapolskej univerzity.“ Návrhy na využitie komplexu budov sa ďalej rozpracovávali v širokom participatívnom procese, ktorý trval viac ako jeden rok a pozostával z 13 plenárnych stretnutí, jedného technologického podujatia v otvorenom priestore, rôznych tematických okrúhlych stolov, workshopov, experimentovania s dočasným využitím a ďalšími podujatiami konanými priamo v komplexe.

Prostredníctvom 2nd Chance našlo mesto praktické spôsoby, ako preniesť miestne nápady do realistických plánov na opätovné využitie lokality, a to umožnením vstupu viacerých používateľov a zabezpečením kľúčových nájomcov. Skupina URBACT otvorila v roku 2017 fyzický priestor v rámci komplexu budov – akési otvorené laboratórium na zapojenie a účasť miestnej komunity. Tento vizionársky proces skombinovali s ďalšími verejnými podujatiami. Tieto aktivity sa rozvinuli do štyroch hlavných cieľov: po prvé, iniciovať zelenú regeneráciu kopca San Martino, počnúc obnovou zelene v komplexe; potom priestorovo znovu komplex začleniť do mesta a obnoviť historické budovy; využívať objekt ako inkubátor pre obehové hospodárstvo a zdieľanú ekonomiku a nakoniec navrhnúť integrovaný akčný plán. Čo by bolo iné bez procesu URBACT? „Pri regenerácii tohto veľkého opusteného mestského komplexu by sa uplatňoval oveľa byrokratickejší prístup,“ hovorí pani Nicchia.

Skupina jednotlivým cieľom priradila rôzne časové rámce, od krátkodobých po dlhodobé, identifikovala zodpovednosti a uviedla zainteresované strany. Jedným z návrhov, ktorý sa má v krátkodobom horizonte zaoberať zdieľanou ekonomikou, bola napríklad kaviareň opráv – koncepcia, ktorá vznikla v Amsterdame v roku 2009, ale rozšírila sa po celej Európe ako príklad participatívnej hospodárskej činnosti zdola nahor. Skupina si myslí, že takýto prístup rezonuje
so svojpomocnými sieťami v chudobných neapolských štvrtiach susediacich so Santissima Trinità delle Monache.


Od plánu po praktické využitie

Ako sa ukázalo už vo vizionárskom procese, „spiaceho obra“ Trinità delle Monache sa nikdy nepodarí naplniť jediným využitím. Od októbra 2017 skupina URBACT koordinovala niekoľko dočasných využití komplexu budov s existujúcimi združeniami, ako je Palazzetto Urban, centrum pre mládež a Združenie Quartieri Spagnoli, ktoré sa stará o miestne deti. Časť štruktúry bola zakúpená súkromnou univerzitou Suor Orsola Benincasa a čaká sa na renovačné práce.
Tento úspešný experiment inšpiroval Neapol, aby okrem iného urobil uznesenie (č. 458),
ktoré povzbudzuje občanov, aby predkladali návrhy na pilotné projekty dočasného využitia nevyužitého alebo nedostatočne využitého majetku samosprávy. Santissma Trinità delle Monache je na dobrej ceste k financovaniu. Podľa pani Nicchie: „Identifikovali sme širokú škálu rôznych finančných zdrojov“ vrátane súkromných a verejných investícií. Stalo by sa toto všetko bez pomoci URBACT-u? Odpoveď pani Nicchie je jasná:

„keby sa Neapol nepripojil k tejto sieti URBACT, naša cieľová budova − komplex Santissma Trinità delle Monache − by bola stále zabudnutým miestom mimo záujmu spoločnosti, zatiaľ čo teraz sa jej regenerácia stala jednou z priorít v meste.“


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „2nd Chance“?