Interreg Danube Cycle Plans

Interreg Danube Cycle Plans

Danube Cycle Plans

Politika, plány a podpora
pre rozvoj cyklistiky
v dunajskom regióneCharakteristika projektu

Aj keď popularita cyklistiky (cyklistickej dopravy a cykloturistiky) v poslednom období neustále rastie, podmienky na jej využitie sú na rôznych miestach dunajského regiónu značne odlišné – zatiaľ čo v niektorých krajinách je podiel cyklistov v rámci populácie vysoký, iné štáty si len začínajú uvedomovať, aká dôležitá je cyklistika pre dopravu, ľudské zdravie, životné prostredie a/alebo pre rozvoj ekonomiky. Na cyklistiku sa často hľadí ako na zástupnú tému, a to nielen v dopravnej politike, ale aj vo väčšine odborných vzdelávacích inštitúcií, ktoré budúcim inžinierom, projektantom a ďalším odborníkom práve v oblasti cyklistiky neposkytujú dostatočné vzdelanie. Rozvoju cyklistickej infraštruktúry predovšetkým na národnej a nadnárodnej úrovni chýba koordinované plánovanie, financovanie a implementácia.

V rámci projektu Danube Cycle Plans budú tieto problémy riešené prostredníctvom opatrení zameraných na posilnenie troch hlavných pilierov propagácie cyklistiky:

1. podporiť rozvoj cyklistických politík a stratégií na národnej a nadnárodnej úrovni s podporou národných plánov pre rozvoj cyklistiky vychádzajúcich zo spoločnej makroregionálnej Dunajskej cyklistickej stratégie pre dunajský región;

2. podporiť zabezpečenie primeranej cyklistickej infraštruktúry stanovením siete Dunajských cyklotrás, vypracovaním spoločných noriem a prípravou investičného plánu na zlepšenie kvality súčasných podmienok;

3. zvyšovať povedomie príslušných zainteresovaných strán o potrebách cyklistov a zvyšovať ich kapacitu na podporu cyklistiky v celom podunajskom regióne implementáciou systému mentoringu, inšpiračných podujatí a národných cyklistických konferencií.

Zainteresované subjekty budú mať na konci projektu lepšiu kapacitu a rámcové podmienky
na podporu rozvoja cyklistiky ako integrálnej súčasti dopravného systému, ktorý prispieva k dosiahnutiu cieľa – zlepšenie úrovne intermodality, ktorý pre dunajský región stanovila EÚ v rámci Dunajskej stratégie (EUSDR). Podpora cyklistiky je aj v súlade s cieľom stanoveným Dunajským nadnárodným programom (DTP), a to podporovať rozvoj ekologických a bezpečných dopravných systémov. Projekt je zakomponovaný do celoeurópskeho programu PEP (doprava, zdravie, životné prostredie), ktorého celoeurópsky plán podpory cyklistiky poskytne cenné vstupné údaje pre projekt a naopak, výstupy projektu budú spätne transferované celoeurópskemu programu.

Krajiny zapojené do projektu Danube Cycle Plans
Zdroj: interreg-danube.eu

Partneri projektu

  • Rakúsko – Rakúska agentúra pre životné prostredie (Umweltbundesamt GmbH/Environment Agency Austria)         
  • Česká republika – Partnerství pro městskou mobilitu (Partnership for Urban Mobility)
  • Maďarsko – KTI Inštitút pre dopravné vedy (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft./KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd.)
  • Slovensko – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic)
  • Slovinsko – Ministerstvo infraštruktúry (Ministrstvo za infrastrukturo/Ministry of Infrastructure)
  • Chorvátsko – Ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure)
  • Rumunsko – Národný inštitút pre výskum a rozvoj turizmu (Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Turism/National Institute for Research and Development in Tourism)
  • Bulharsko – Bulharská asociácia pre alternatívny turizmus (Българска асоциация за алтернативе н туризъм/Bulgarian Association for Alternative Tourism)
  • Srbsko – Dunajské kompetenčné centrum (Danube Competence Center (DCC)

Projekt je iniciovaný a podporovaný Rakúskym federálnym ministerstvom pre klimatickú akciu.


Časové obdobie realizácie projektu: 1.7.2020 – 31.12.2022

Rozpočet: spolu 1 682 760,75 eur, z toho:
– príspevok ERDF 1 291 787,05 eur;
– príspevok IPA 138 559,56 eur.

Projekt Danube Cycle Plans je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, IPA – Nástroj predvstupovej pomoci).

Program:
Danube Transnational Programme (Interreg), Výzva 3

Priorita:
Prepojenejší a energeticky zodpovedný Dunajský región (Better connected and energy responsible Danube region)

Špecifický cieľ:
Podporovať ekologické a bezpečné dopravné systémy a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí


Kontaktné osoby

Hlavní partner: Rakúska agentúra pre životné prostredie (Environment Agency Austria)
Agnes KURZWEIL agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at
Koordinátor projektu: Verracon GmbH
Andreas FRIEDWAGNER a.friedwagner@verracon.at
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Peter Klučka, národný cyklokoordinátor peter.klucka@mindop.sk
Michal Hladký michal.hladky@mindop.sk


Viac informácií o projekte nájdete na odkaze http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans.