Holíč – zámocké záhrady

Názov projektu:

Obnova záhrad v areáli Holíčskeho zámku


1. projekt Sprievodca Bylinkovou záhradou

Miesto realizácie: Zámocká ulica – areál Holíčskeho zámku, Holíč, okres Skalica
Čas realizácie: september – december 2016
Finančné prostriedky: OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007 – 2013, Prioritná os II. Rozvoj dostupnosti prihraničného územia a kvalita životného prostredia, oblasť 2.2. Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
Celkové oprávnené výdavky projektu za mesto Holíč: 170 000 €


2. projekt – Zámocké záhrady v Holíči – I. etapa

Miesto realizácie: Zámocká ulica – areál Holíčskeho zámku, Holíč, okres Skalica
Čas realizácie: jún 2018 – apríl 2019
Finančné prostriedky: OP INTERREG V-A, SK-CZ 2014 – 2020, Prioritná os 2. Kvalita životného prostredia, oblasť: 2.1. Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Celkové oprávnené výdavky projektu za mesto Holíč: 404 000 €
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Turečková, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč, Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč,
telefón: 034/321 05 80, 0918 907 552, mail: katarina.tureckova@holic.sk


Úvod

V meste Holíč sa nachádza významná kultúrna pamiatka Holíčsky zámok s areálom bývalých záhrad. Záhrady už zanikli, územie je nevyužívané a mesto sa rozhodlo postupnými krokmi záhrady obnoviť a vytvoriť nové miesto pre rekreačné a oddychové aktivity obyvateľov aj návštevníkov.


História a charakteristika lokality

O histórii zámockých záhrad vieme málo. Chýbajú faktické materiály v teréne a aj písomné doklady o historickom vývoji zámockých záhrad. K dispozícii však máme veľmi cenné grafické podklady a kópie katastrálnych máp, z ktorých sa dá vývoj zmapovať. Za najpozoruhodnejší podklad o záhradách považujeme plán z polovice 18. storočia, označený ako „Plan du Chateu et fasaderie de Holics“. Zámocké záhrady v Holíči predstavovali cenný príklad veľkopanského barokovo-klasicistického sídla, ktorého veľkosť bola na území Slovenska ojedinelým javom. Zámocké záhrady boli riešené pod cudzím, hlavne francúzskym vplyvom. Počiatočné riešenie bolo veľkorysé, čo vidieť z architektúry zámku, ktorý dominoval veľkej ploche záhrad, ktoré sa tiahli až po Kopčany. Neskoršie sa pravdepodobne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a náročnej údržby záhrad, ustupovalo od pôvodnej koncepcie, členenie sa zjednodušilo, čiastočne menilo a obhospodarovaná plocha sa zmenšovala. Záhrady boli členené na hlavné gaštanové aleje, ktoré tvorili prístupové cesty k zámockému areálu, časť záhrad slúžila ako okrasné záhrady s ozdobnými kvetinovými partermi, súčasťou záhrad boli úžitkové záhrady, ktoré zásobovali panskú kuchyňu. Záhrady dopĺňali vodné prvky, fontány, jazierka, rybníky a vodné kanály, ktoré slúžili na zavlažovanie zámockých záhrad.
Po roku 1918 bol osud zámockých záhrad v Holíči spečatený. Postupne začali zanikať a menili
sa na poľnohospodársku pôdu obrábanú miestnym poľnohospodárskym družstvom.
Od roku 2007, keď mesto získalo Holíčsky zámok aj s časťou priľahlého areálu späť
do vlastníctva, snaží sa o postupnú revitalizáciu tohto priľahlého územia. Svedčí o tom aj vypracovaná Štúdia realizovateľnosti obnovy zámockých záhrad v Holíči a videoprojekcia,
ktorá je súčasťou štúdie.


Zámer projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť atraktívnosť územia a podporiť rozvoj cezhraničného cestovného ruchu sprístupnením bylinkovej záhrady a zámockých záhrad širokej verejnosti a výsadbou záhrad zlepšiť kvalitu životného prostredia v meste Holíč.

Realizácia zámockých záhrad v Holíči na nevyužívaných územiach v meste Holíč v zmysle Štúdie realizovateľnosti
Zdroj: Štúdia realizovateľnosti Zámockých záhrad v Holíči

Situácia pred rekonštrukciou

V areáli zámku sa pred rekonštrukciou nachádzala len zatrávnená plocha, ktorá bola zo strany mesta nevyužívaná. Bola predmetom pravidelnej údržby – kosenia, ale pre verejnosť bola takmer nevyužiteľná. Zámocký rybník bol využívaný len pre potreby rybárov, sú v ňom nasadené násady rýb.

Bylinková záhrada pred realizáciou
Zdroj: archív mesta Holíč
Zámocké záhrady pred revitalizáciou
Zdroj: archív mesta Holíč

Priebeh realizácie

Zrealizovali sa terénne úpravy priestranstva v zámockých záhradách, ktoré predtým bolo nevyužité a len zatrávnené ako lúka. Po vyčistení od náletových drevín a zrekultivovaní pôdy sa zrealizovali práve terénne úpravy, vybudovali sa mlatové chodníky, v bezprostrednej blízkosti bylinkovej záhrady bola vykopaná studňa ako zdroj pre závlahový systém, z dubového ošetreného dreva sa vybudovali vyvýšené záhony, ktoré sa doplnili kvalitnou pôdou a fóliou a v neposlednom rade závlahovým systémom. Do záhonov bolo vysadených viac ako 30 druhov liečivých bylín, ovocné kríky, viac ako 600 okrasných stromov a viac ako 200 ovocných stromov – ovocný sad. Súčasťou bolo aj vybudovanie zázemia – drevený domček a oplotenie a osvetlenie celej bylinkovej záhrady.
V zámockých záhradách sa inštalovalo osvetlenie, osadil sa mobiliár – odpadkové koše a lavičky, vybudoval sa vodný náučný chodník ponad zámocký rybník a mlatové chodníky ako prístupové komunikácie k zámockému rybníku a bylinkovej záhrade. Brehy zámockého rybníka sa odbahnili, vyčistili, povrchy sa zatrávnili a vybudovalo sa mnoho trvalkových záhonov s vodnými rastlinami. Súčasťou bolo aj vysadenie okrasných stromov najmä topoľov, ktoré do barokovej krajiny neodmysliteľne patria.
Bylinková záhrada je otvorená pre turistov a návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta Holíč
od apríla do októbra, každý deň, zámocké záhrady sú otvorené celoročne. Po člnkovaní v zámockej vodnej priekope sú ďalšou atrakciou Holíčskeho zámku.


Prípadné bariéry, riziká

V tomto prípade projekt nepredpokladal, že by sa objavili nepredvídané bariéry, revitalizácia sa robila pod drobnohľadom KPÚ Trnava, prebehol archeologický výskum. Jediné riziko zo strany investora bolo, že by sa mohol objaviť nedostatok vody v studni, čo však zároveň vylúčil, keďže sa bylinková záhrada nachádza v bezprostrednej blízkosti zámockého rybníka.

Bylinková záhrada v realizácii
Zdroj: archív mesta Holíč
Realizácia zámockých záhrad
Zdroj: archív mesta Holíč

Popis výsledku, prínos

V areáli Holíčskeho zámku vznikli dve atrakcie pre turistov, návštevníkov a obyvateľov mesta a tými sú bylinková záhrada s ovocným sadom a zámocké záhrady I. etapa. Tieto atrakcie fungujú od letnej turistickej sezóny 2017 až do súčasnosti. Návštevnosť sa odhaduje na viac ako 3 000 turistov, návštevníkov a obyvateľov mesta ročne a z roka na rok sa tento počet zvyšuje. Vstup do záhrad je bezplatný. Každoročne sa zapájame do Víkendu otvorených parkov a záhrad. S projektom bylinkovej záhrady sme získali cenu Slovenskej republiky za krajinu za rok 2018 za významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny.

Bylinková záhrada po realizácii
Foto: Katarína Turečková
Zámocká záhrada po revitalizácii
Foto: Katarína Turečková

Resumé

Zrevitalizovanie nevyužitého územia v areáli Holíčskeho zámku je jedným z typických príkladov, ako sa dá zmeniť nevyužité územie na plnohodnotne využívaný priestor, otvorený širokej verejnosti. Kultivovaním okolia zámku pomohli obnovené záhrady začleniť túto jedinečnú pamiatku do prostredia mesta. Novo vytvorené prvky zelenej infraštruktúry posilňujú odolnosť územia voči klimatickým zmenám, pričom zároveň čerpajú z pôvodného konceptu historických záhrad. Bonusom je, že tento areál sa nachádza v priamom centre mesta, teda je dostupný verejnosti bez obmedzení a poskytuje nové možnosti oddychu a rekreácie.

Bylinková záhrada po realizácii
Foto: Tomáš Hrk
Zámocká záhrada po revitalizácii
Foto: Katarína Turečková
Detail bylinkových záhonov
Foto: Katarína Turečková
Záhony v bylinkovej záhrade
Foto: archív mesta Holíč

Vypracovala:
Katarína Turečková, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč

V Holíči 2. apríla 2020