Lučenec – synagóga

Názov projektu:

Prestavba synagógy na multikultúrne priestory


Miesto realizácie: Adyho 69/7, Lučenec, okres Lučenec
Projektant architektonickej časti: projekčná kancelária PROART s.r.o. zastrešená Ing. Zsoltom Pappom a Ing. arch. Alicou Tichou, s kolektívom autorov Ing. Ladislav Palacka – vykonávajúci autorský dohľad, Ing. arch. Kristian Szabó a Ing. Lukáš Kusý
Ďalší projektanti odborných prác: Ing. Jozef Začka, statik, Mgr. art. Miroslav Janšto
a Mgr. art. Štefan Kocka, reštaurátori
Hlavný zhotoviteľ: KOLEK s.r.o.
Stavebník: Mesto Lučenec
Projekt: 2010
Čas realizácie: 1. 6. 2015 – 31. 12. 2015
Náklady: výška poskytnutého príspevku 2 446 907,53 € − Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.
Projekt bol spolufinancovaný:
– Európskou úniou vo výške 80 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
– zo štátneho rozpočtu SR vo výške 15 %,
– z rozpočtu mesta Lučenec vo výške 5 %.
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea Lučenec, LUKUS,
Ulica Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec, telefón: 047/43 34 590, mail: andrea.moravcikova@lukus.sk


História a charakteristika lokality

Neologická synagóga sa nachádza na okraji širšieho centra Lučenca. Výstavba súčasnej synagógy sa začala 31. marca 1924 asanáciou staršej synagógy postavenej v roku 1863. Vypracovaním projektu poverili významného architekta Leopolda Baumhorna, známeho ako staviteľa krásnych synagóg v Uhorsku. Synagóga v Lučenci je jeho poslednou veľkolepou realizáciou, stála 1 400 000 Kčs a jej výstavba trvala necelých 18 mesiacov. Slávnostne ju odovzdali do užívania židovskej náboženskej obce 8. septembra 1925.

Synagóga ako centrum náboženského a verejného života židovskej obce mala pôvodne tri nosné funkcie – bola miestom náboženských obradov, školou náboženských zákonov a miestom verejných rokovaní. Pred 2. svetovou vojnou slúžila viac ako 2 000 ľuďom. Jej kapacita bola
1 100 osôb a svojmu účelu slúžila až do roku 1944. Tragický osud židovskej komunity v Lučenci
na sklonku druhej svetovej vojny mal priamy dosah na osud stavby. V priebehu roka 1948 ponúkla Židovská náboženská obec v Lučenci synagógu mestu Lučenec na predaj, ten sa realizoval v decembri 1948.

Osud synagógy negatívne ovplyvnilo dianie v rokoch 1948 až 1980, keď sa využívala ako sklad a bola vo veľmi zanedbanom stave. Osud synagógy mohol byť spečatený v roku 1982, keď bola vyradená z ústredného zoznamu pamiatok a navrhovaná na asanáciu. Vďaka iniciatíve jednotlivcov bola v roku 1985 znovu zaradená do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. V závere 20. storočia sa na stavbe realizovali len základné udržiavacie práce a väčšia investícia
sa týkala výmeny strešnej krytiny.


Zámer projektu a situácia pred rekonštrukciou

Od roku 1980 bol objekt bez funkčného využitia a v priebehu nasledovných desaťročí sa vykonávali iba drobné, najnutnejšie opravy. Synagógu v roku 2002 predalo mesto miestnej
firme za 100 000,- Sk, ktorá však skrachovala. Vlastníkom objektu sa neskôr stala iná firma z Lučenca, ktorá sa dohodla s mestom na spoločnom postupe záchrany budovy. Hlavným cieľom bolo túto významnú dominantu mesta zachrániť a zrekonštruovať s cieľom prezentovať kultúrne dedičstvo, rozvíjať kultúru a osvetu a cestovný ruch, prinavrátiť synagóge po deviatich desaťročiach novú tvár, tvár nového multikultúrneho stánku mesta, regiónu, Slovenska.

Synagóga pred rekonštrukciou
Zdroj: archív mesta Lučenec
Vstup do synagógy pred rekonštrukciou
Zdroj: archív mesta Lučenec
Interiér synagógy pred rekonštrukciou
Zdroj: archív mesta Lučenec

Financovanie

V roku 2013 spoločnosť Kobra s.r.o. predala za symbolickú cenu 1,- euro synagógu, pozemok, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačný projekt mestu Lučenec.
V zmluve sa zaviazali poskytnúť mestu finančné prostriedky vo výške 5 % na spolufinancovanie rekonštrukcie synagógy. Zároveň bola v zmluve zakotvená dohoda o práve spätnej kúpy stavby za 1,- euro pre spoločnosť Kobra s.r.o., ktoré vychádza na rok 2025 (10 rokov po kolaudačnom rozhodnutí).

Projekt prestavby spolufinancovala Európska únia vo výške 80 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie bolo poskytnuté mestu v roku 2015. Vo výške 15 %
bol projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR a vo výške 5 % z rozpočtu mesta Lučenec.


Príprava a priebeh realizácie

KPÚ Banská Bystrica určil pre obnovu národnej kultúrnej pamiatky podmienky, za ktorých ju
bolo možné rekonštruovať. Najzákladnejšia podmienka bola hmotovo-priestorová integrita pôvodného stavu. Určila sa podmienka pre interiér stavby zachovať pôvodnú pôdorysnú dispozíciu a v priestore hlavnej sály nebolo povolené dostavovanie, pristavovanie, alebo vkladanie nových prvkov. Povolená bola zmena funkcií niektorých priestorov (napr. priestor severného schodiska zmeniť za sociálne zariadenia). Architekti sa museli vyrovnať s daným priestorom a vložiť do neho všetko nevyhnutné pre plynulú prevádzku. KPÚ Banská Bystrica predpísal špecializované výskumy, ktoré mali spresniť starší vývoj objektu. Farebnosť pôvodnej omietky exteriéru a interiéru, rozsah zachovanosti pôvodnej štukovej výzdoby, zachovanie a stav kamenných súčastí architektúry a návrh postupu reštaurovania predmetných častí špecifikoval reštaurátorský výskum.

KPÚ Banská Bystrica dal súhlas, aby sa rehabilitoval celkový výraz architektúry s jej výtvarno-
-estetickými prvkami z čias vzniku v roku 1925. Prioritou tohto postupu bola celková rehabilitácia pôvodného tvaroslovia, členenia fasády, štukovej výzdoby, kamenných prvkov, drevených výplní s kovaním, okenných vitráží, výplní sokla a strešnej krytiny so zvodmi dažďovej vody. Omietky boli doplnené v plnom rozsahu, pričom zachované fragmenty štukovej výzdoby slúžili ako vzor pôvodného tvaroslovia. Najskôr sa zrealizoval len exteriér vo finálnej úprave v úrovni strechy s centrálnou kupolou a západné vežičky.

Rekonštrukcia centrálnej kupoly a západných vežičiek
Zdroj: archív mesta Lučenec

V ďalšej etape obnovy synagógy sa obnovila štuková výzdoba v celom predpokladanom rozsahu. Pôvodné zachované prvky boli doplnené novými odliatkami vytvorenými podľa existujúcich originálov. Montáž štukových výtvarných prvkov sa realizovala po finálnych
úpravách omietok. Sekundárny „vysoký sokel“ v exteriéri objektu, realizovaný pravdepodobne krátko po výstavbe, sa odstránil a obnovil sa pôvodný, nízky sokel, poškodené časti sa nahradili tvarovo a materiálovo podľa zachovaných originálov z umelého kameňa.

Interiér synagógy po rekonštrukcii
Zdroj: archív mesta Lučenec

Samostatným riešením prešiel Aron ha-kodeš (svätostánok na ukladanie Tóry). Svätostánok vybudovaný na východnej stene (mizrach) otočenej smerom k Jeruzalemu predstavuje najdôležitejší prvok interiéru. Architekti stánok vytvorili ako samostatný celok, ktorý koncepčne vytvára uzatvorenie priestoru sály a symbolizuje určité duchovné centrum synagógy. Pôvodná zachovaná hmota bola doplnená novými prvkami. Všetky otvory boli zaslepené a zvýraznené sklenenými tabuľami. Priehľadným líhaným sklom boli zvýraznené a doplnené funkčno-estetické detaily stánku Tóry. Nerealizovala sa pôvodná štuková výzdoba z dôvodu fragmentárneho zachovania a zvolil sa metodický postup voľnejšieho súčasného výtvarného stvárnenia. Zámerom záverečnej povrchovej úpravy technológiou iluzívneho štukolustra bolo vyzdvihnúť umelecký dojem novotvaru Aron ha-kodeš, s vytvorením kontrastu medzi ním a zvislými stenami interiéru.

Interiér synagógy, v pozadí Aron ha-kodeš
Zdroj: archív mesta Lučenec

4. júna 2013 získalo mesto Lučenec stavebné povolenie na „Prestavbu synagógy na multikultúrne priestory“. V tomto období sa zintenzívnili rokovania a pripomienkovania realizačnej projektovej dokumentácie. Dlhými konzultáciami a pripomienkovaniami sa stanovili konkrétne podoby obnovy s dôvodovými správami. Vstupnými ideovými predpokladmi nastavenia rekonštrukcie stavby bolo poznanie tvorby autora pôvodného projektu L. Baumhorna osobnou návštevou dvoch jeho stavieb, synagóg v Segedíne a v Budapešti.

1. júna 2015 sa začali realizovať práce na obnove synagógy, po 89 rokoch a 101 dňoch
od ukončenia jej výstavby. Zaujímavá je skutočnosť, že práce prvej etapy obnovy boli realizované do 31. decembra 2015 (kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 29. decembra 2015).
Vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo niekoľkokrát napadnuté, úspešne obstála lučenecká firma Kolek s. r. o. Obnova stavby sa dôkladne dokumentovala.

Interiér synagógy po rekonštrukcii
Zdroj: archív mesta Lučenec

Nečakaný nález časovej schránky

Po predchádzajúcich výskumoch a stave poznania pamiatky počas rekonštrukcie mohlo prekvapiť len niečo nachádzajúce sa pod zemou – archeologický nález. A stalo sa.
V piatok 19. júna 2015 dodávateľom stavebných prác KPÚ Banská Bystrica, pracovisku Lučenec, telefonicky oznámili nález kamennej kvádrovej schránky s poklopom v juhovýchodnej časti areálu rekonštruovanej budovy. Bezprostredne po oznámení pracovníci KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec uskutočnili obhliadku nálezu. Pri obhliadke bolo evidentné, že kamenná schránka sa nachádza v základoch staršej stavby, ktorá zasahuje pod existujúcu stavbu synagógy. Pieskovcový poklop bol už v minulosti poškodený. Po zastavení prác bola schránka otvorená,
v nej sa nachádzala sklenená nádoba s tekutým obsahom, v ktorom boli viditeľné mince.
Na vrchnáku nádoby bol brúsený dedikačný nápis. Z neho bolo zrejmé, že predmetná časová schránka sa historicky viaže k staršej stavbe synagógy postavenej v roku 1863. Nález prevzali
do úschovy pracovníci KPÚ Banská Bystrica. V tejto časti areálu bol nariadený záchranný archeologický výskum.

Otvorenie časovej schránky sa uskutočnilo dňa 8. júla 2015 v priestoroch KPÚ Banská Bystrica, pracoviska Lučenec, za prítomnosti osôb zodpovedných za dokumentovanie, reštaurovanie, popísanie a uloženie nálezu. Sklenená valcovitá nádoba bola tmelená kriedovým tmelom. Zodpovedný reštaurátor Mgr. art. Š. Kocka a Mgr. art. M. Janšto otvorili sklenenú nádobu a obsah prefiltrovali. Podľa predbežných hypotéz sa v nádobe nachádzala listina, ktorá mohla byť pamätnou zakladacou listinou uloženou pri výstavbe synagógy v roku 1863. Pravdepodobne sa v nádobe nachádzali aj papierové peniaze. Reštaurátorovi Mgr. art. Š. Kockovi sa nepodarilo identifikovať z fragmentárne dochovanej hmoty vo vode, či išlo o zvyšky listiny, prípadne o papierové peniaze. Sklenená nádoba bola odborne očistená a zreštaurovaná do prezentačnej podoby. Vo vode sa okrem fragmentov papiera nachádzali aj mince rôznej nominálnej hodnoty. Po otvorení nádoby sa objavilo 14 kusov mincí prevažne zo strieborného a medeného kovu. Mince boli vzápätí odborne vyčistené tak, aby sa dali spracovať. O ich odborné spracovanie požiadali riaditeľku MV SR Štátneho archívu, pobočka Lučenec, historičku Mgr. K. Becániovú.

V júli 2015 bol prijatý námet umelca Petra Kalmusa o umiestnenie diela MEMENTO, ktoré pripomína židovské obete holokaustu odvlečené zo Slovenska.


Popis výsledku, prínos

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná
ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám,
je vyškolenými lektormi sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby.
Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem
toho sa tu konajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva
Zdroj: archív mesta Lučenec

Za rekonštrukciu Synagógy boli mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny:

  • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí
    na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva
    na Slovensku.
  • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva.
  • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s., a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
  • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016.
  • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru – užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba.
Zrekonštruovaná synagóga
Zdroj: archív mesta Lučenec

Vypracovala:
Mária Bérešová, vedúca kancelárie primátorky, Mesto Lučenec

V Lučenci august 2020