Holíč – obnova vodnej priekopy

Názov projektu:

Obnova vodnej priekopy Holíčskeho zámku


Miesto realizácie: Zámocká ulica – areál Holíčskeho zámku, Holíč, okres Skalica
Čas realizácie: september – december 2008
Finančné prostriedky: Sektorový operačný program: Priemysel a služby, Priorita č. 2 Rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Celkové oprávnené výdavky projektu: 470 000 €
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Turečková, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč, Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč,
telefón: 034/321 05 80, 0918 907 552, mail: katarina.tureckova@holic.sk


História a charakteristika lokality

NKP Holíčsky zámok spolu s areálom patrí k najvýznamnejším pamiatkam na území Slovenskej republiky. Osídlenie územia, kde sa zámok nachádza, môžeme datovať do 12. storočia. Obdobie najväčšej slávy zažil v 18. storočí, keď sa stal letným sídlom panovníkov Márie Terézie a Františka Štefana I. Lotrinského. O prvej stavebnej prestavbe sa dozvedáme prostredníctvom archeologického výskumu, kde na mieste dnešného zámku stál drevený vodný hrad vybudovaný pravdepodobne v 12. storočí. V 13. storočí vodné palisády nahradilo opevnenie z lomového kameňa, keď pribudla murovaná kamenná veža. V 14. storočí už bol vybudovaný samostatne stojaci obdĺžnikový dvojpodlažný palác s dvomi hranolovitými vežami a v 15. storočí bol prestavaný na obrannú pevnosť a vládli tu Czoborovci. V druhej polovici 17. storočia prešiel hrad prvou veľkou prestavbou spočívajúcou najmä vo výstavbe bastiónového opevnenia. Bastiónové opevnenie je obohnané vodnou obrannou priekopou so štyrmi bastiónmi päťuholníkového pôdorysu, na ktoré sa napájajú kurtiny. Cez vodnú priekopu viedli padacie mosty. Poslednou historickou úpravou prešiel zámok v rokoch 1749 – 1760, keď už bol vo vlastníctve rodu Habsburgovcov. Bol prestavaný na neskorobarokový zámok a slúžil ako letné sídlo rodiny až
do roku 1918. Jeho nevhodné užívanie po roku 1918 spôsobilo jeho devastáciu. Následky devastácie sa mesto snaží odstraňovať od roku 2007, keď sa zámok vrátil do vlastníctva mesta. Do opravy budov zámku a jeho areálu mesto preinvestovalo od roku 2007 do súčasnosti už viac ako 6,5 mil. eur. Zámok sa nachádza v bezprostrednom centre mesta Holíč a je súčasťou zámockého areálu.


Zámer projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť atraktívnosť územia a podporiť rozvoj cestovného ruchu v meste Holíč práve člnkovaním v zámockej vodnej priekope.


Situácia pred rekonštrukciou

Zámocká vodná priekopa a celý areál zámku nebol do roku 2007 sprístupnený širokej verejnosti. Bol vo vlastníctve súkromnej firmy, ktorá areál zanedbávala, čím sa prehĺbila devastácia tohto územia. Areál bol zarastený náletovými drevinami a chátral. Situácia sa zmenila až v roku 2007, keď mesto odkúpilo zámok s celým areálom do svojho vlastníctva.

Pohľady na vodnú priekopu pred vyčistením
Zdroj: archív mesta Holíč

Priebeh realizácie

V rámci projektu sa realizovali odborné stavebné práce – odbahnenie zámockej vodnej
priekopy – jej vyčistenie a revitalizácia a vybudovanie dreveného móla a domčeka. Zámocká vodná priekopa bola roky zanedbaná, voda sa napúšťala len sporadicky. Najprv sa muselo vyriešiť zásobovanie vodnej priekopy vodou. Vodná priekopa bola napúšťaná z rieky Chvojnica, ktorá tvorí prítok rieky Morava, prostredníctvom tzv. Mlynského náhonu, ktorý vedie cez okrajovú štvrť mesta Holíč priamo do zámockej vodnej priekopy. Mlynský náhon prešiel dôkladným vyčistením nielen na povrchu, ale aj v potrubí, ktorého časť sa nachádza pod zemou. Zo zámockej vodnej priekopy sa musel vyčistiť sediment a náletové dreviny, ktoré tvorili veľkú časť priekopy, tiež sa museli očistiť a zrevitalizovať svahy a brehy priekopy. Vybudovalo sa drevené mólo a domček ako zázemie na spustenie atraktívneho člnkovania pre návštevníkov a turistov. Člnkovanie umožňuje turistom a návštevníkom oboplávať na člne dookola celý zámok.


Prípadné bariéry, riziká

Pri revitalizácii zámockej vodnej priekopy sa nenašli žiadne pôvodné plány, ako v nej fungoval vodný režim. Vedelo sa len to, že bola v minulosti napustená vodou. Keďže bastióny boli vybudované na drevených dubových koloch, bolo riziko, ako sa zachová obnovený vodný režim k samotným stavbám dookola. Revitalizácia zámockej vodnej priekopy prebiehala pod stálym dozorom KPÚ Trnava. Pri výkopových prácach sa našla v zámockej vodnej priekope bomba
z II. svetovej vojny, ktorá bola na mieste zneškodnená.


Popis výsledku, prínos

V areáli Holíčskeho zámku tak vznikla prvá atrakcia pre turistov a návštevníkov a obyvateľov mesta a to člnkovanie v zámockej vodnej priekope. Táto atrakcia funguje od letnej turistickej sezóny 2009 až do súčasnosti. Vyskúšalo ju už viac ako 7 000 turistov a návštevníkov a z roka
na rok sa tento počet zvyšuje.

Vodná priekopa po revitalizácii v roku 2009
Zdroj: archív mesta Holíč
Vodná priekopa po revitalizácii v roku 2020
Zdroj: archív mesta Holíč
Vodná priekopa s prístavom pre člny
Zdroj: archív mesta Holíč

Resumé

Zrevitalizovanie nevyužitého územia v areáli Holíčskeho zámku je jedným z typických príkladov, ako sa dá zmeniť nevyužité územie na plnohodnotne využívaný priestor, otvorený širokej verejnosti. Bonusom je, že tento areál sa nachádza v priamom centre mesta, teda je dostupný verejnosti bez obmedzení.

Vypracovala:
Katarína Turečková, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč

V Holíči 2. apríla 2020