Elektrárňa Piešťany

Názov projektu:

Elektrárňa Piešťany


Miesto realizácie: Staničná 51, Piešťany, okres Piešťany
Autori: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Martin Paško,
Ing. arch. Zuzana Zacharová
Spolupráca: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. (projektant pamiatkovej obnovy),
Ing. Ján Mikuš (projektant architektonickej časti), Ing. Jozef Mráz (statik)
Investor: Nadácia ZSE
Zastavaná plocha: 693,27 m2
Podlažná plocha: 1 438,23 m2
Obostavaný objem: 6 941 m3
Návrh: 2010 – 2011
Realizácia: 2012 – 2014
Kontakt: Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, mail: nadaciazse@zse.sk,
telefón: 0907 718 093


História lokality

Bývalá obecná elektráreň, ktorá svoju prevádzku začala v auguste 1906, dodávala elektrinu obci Piešťany a susedným obciam vrátane kráľovského mesta Vrbové. Postavená bola v blízkosti železničnej stanice, aby sa znížili náklady na dopravu nafty, ktorá bola dovážaná vlakmi. S týmto cieľom bolo vybudované podzemné tlakové potrubie, ktoré viedlo zo železničnej stanice priamo do areálu elektrárne. V prízemnom objekte postavenom v historizujúcom slohu inšpirovanom klasicizmom sa pôvodne nachádzali tri dieselové stroje s generátormi. Rastúci dopyt po elektrine si vynútil rozšírenie generátorovej haly a zakúpenie ďalších dvoch dieselových strojov s generátormi. V rokoch 1925 – 1926 bol k pôvodnej budove pristavaný trakt transformátorovne a rozvodne.

Po všeobecnej elektrifikácii Piešťan v 30. rokoch už kapacita elektrárne nestačila a Piešťany sa napojili na elektrickú sieť z Trnavy. V tomto čase už elektráreň slúžila v pohotovostnom režime na vykrytie energetických špičiek a počas II. svetovej vojny ako záložný zdroj. V roku 1942 sa stala súčasťou podniku Slovenské elektrárne, účelový spolok. Definitívne bola odstavená v roku 1946 a následne zoštátnená prezidentským dekrétom. Stroje a zariadenia boli demontované a odkúpili ich podniky mimo Piešťan, napríklad cukrovar v Sládkovičove. Až do konca 90. rokov však elektráreň zabezpečovala distribúciu a transformáciu energie. V areáli tiež sídlili pracovníci pre údržbu, montáže a opravy porúch elektrických rozvodných sietí a pre styk s odberateľmi.

Historická pohľadnica zo začiatku 20. storočia
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany
Detail pôvodného nápisu na fasáde
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany

Zámer rekonštrukcie a realizácia

Dôležité míľniky pre Elektrárňu Piešťany predstavovali rok 1995, keď bola zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, a rok 2008, keď vlastník budovy Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), vypísal študentskú architektonickú súťaž na revitalizáciu budovy pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže.

Víťazný projekt predložili študenti Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Projekt realizoval tím architektonického štúdia ADOM. M STUDIO. Realizácia prvej etapy rekonštrukcie sa uskutočnila v období
2012 – 2014. Návrh autorov zaujal najmä tým, že budova starej elektrárne je v ňom konzervovaná a adaptovaná na nové využitie. Aj po rekonštrukcii si objekt zachoval všetky charakteristické znaky a zásah do pôvodnej konštrukcie bol minimálny. Rekonštrukcia Elektrárne Piešťany bola nominovaná na rôzne ocenenia a aj získala niekoľko významných ocenení vrátane ceny Fénix –kultúrna pamiatka roka 2013, Stavba roka 2013, 1. miesta BEFFA 2014 (Building Efficiency Awards) v kategórii Rekonštrukcie, 2. miesta Saie selection 2012 – ocenenie udržateľnej architektúry či nominácie na cenu CE.ZA.AR 2014, Cenu ARCH 2015, Cenu Dušana Jurkoviča 2014 či Mies van der Rohe Award 2015. Postoj ZSE, a.s., ako majiteľa objektu asi najvýstižnejšie opisuje sprievodný text nominácie CE.ZA.AR:

„Najcennejšie na tejto realizácii je rozhodnutie majiteľa uprednostniť dlhodobý verejný záujem na zachovaní dokumentov histórie priemyselného dedičstva pred krátkodobým komerčným efektom z jednorazového predaja nehnuteľnosti.“

Generátorová hala – stav pred rekonštrukciou v roku 2008
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany
Generátorová hala v súčasnosti
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany
Priestor budúcej galérie – stav pred rekonštrukciou v roku 2008
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany
Galéria v súčasnosti
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany
Stav pred rekonštrukciou v roku 2008
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany
Očistená fasáda v roku 2014
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany

Prípadné bariéry a riziká

Pri rekonštrukcii bola zistená ekologická záťaž, najmä kvôli podzemným zásobníkom na palivo nachádzajúcim sa v areáli. Odstránenie tejto záťaže zvýšilo náklady na rekonštrukciu, avšak investora táto prekážka neodradila.


Situácia po rekonštrukcii

Nadácia ZSE, súčasný vlastník a správca Elektrárne Piešťany, v rámci svojich aktivít na podporu rozvoja vzdelávania v oblasti prírodných vied, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja vyhlásila v lete 2016 verejnú výzvu na predkladanie projektov rozvoja vzdelávacích aktivít v Elektrárni Piešťany. Partnerstvo s Nadáciou ZSE poskytuje úspešnému uchádzačovi, Komunitnému centru Nitra, priestory Elektrárne Piešťany vrátane existujúceho vybavenia bezodplatne. Navyše, Nadácia ZSE poskytuje partnerovi každoročne inštitucionálnu podporu na rozvoj vzdelávacích aktivít. Z Elektrárne Piešťany sa tak stalo centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti prírodných vied, techniky i umenia, ktoré v rámci výučby navštevujú žiaci základných i stredných škôl a zábavnou formou si upevňujú získané vedomosti na lektorovaných interaktívnych workshopoch zameraných najmä na fyziku a ekológiu. Citlivo zrekonštruované priestory starej obecnej elektrárne však slúžia aj pre komunitné a kultúrne aktivity, najmä rodinné vzdelávacie podujatia, koncerty, divadlá, výstavy, ale i konferencie a svadby.

Elektrárňa Piešťany v súčasnosti
Zdroj: archív Elektrárne Piešťany

Vypracovala:
Katarína Hallová, riaditeľka Elektrárne Piešťany

V Piešťanoch máj 2020